Camerabewaking Arenapark en Laapersveld

Door uitbreiding en toevoeging van maatschappelijke en recreatieve functies zoals; sporthal, zwembad alsmede woningen cq appartementen en commerciële functies zoals een hotel en kantoren wordt het risicoprofiel verhoogd voor zowel het Arenapark als het Laapersveld. Brandstichting, inbraken, samenscholingen en drugsdealers op enkele niet gecontroleerde locaties creëren nu al een realistisch gevoel van onveiligheid en vragen nu om preventieve maatregelen. Door toevoeging van de nieuwe functies zal het risico en consecutief de vraag naar veiligheid alleen maar toenemen. Hieruit ontstaat de behoefte aan cameratoezicht, in combinatie met kentekenherkenning.

Het Stadsfonds Hilversum heeft op 5 januari 2021 via zijn website en Twitteraccount bekendgemaakt dat het subsidie toekent aan het Arenapark en Laapersveld voor het project Camerabewaking Arenapark en Laapersveld. Voor dat project was bij het fonds een aanvraag ingediend. Het gaat om een gefaseerde installatie van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Door gebruik te maken van innovatieve techniek, zoals cameratoezicht met kentekenherkenning, zal het huidige en toekomstige risicoprofiel voor het gehele gebied meer beheersbaar worden en het algemene gevoel van welbevinden concreet toenemen. Dit zijn voorwaarden voor een attractief en veilig woon, werk- en verblijfsklimaat. Hilversum kan zich daarbij onderscheiden van concurrerende regionale conglomeraten en haar economische marktpositie versterken.

Cameratoezicht & Veiligheid

Cameratoezicht is een instrument dat in een mix aan maatregelen bijdraagt aan vergroting van de veiligheid. Het speelt een belangrijke rol bij de overlast- en criminaliteitsbestrijding. De extra ‘ogen’ in de omgeving vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Camerabeelden leveren ook een grote bijdrage in opsporingsonderzoeken, die varieert van een betere informatiepositie van de politie tot daadwerkelijke aanhoudingen en veroordelingen.

Rust & Veiligheid

Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die ervan uitgaat, rust en een gevoel van veiligheid creëren onder de bewoners. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee samenhangend met een goede afhandeling daarvan.

Cameratoezicht heeft in Hilversum een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de proportionaliteit (hoe ernstig is de problematiek) en de subsidiariteit (kan het gewenste resultaat met andere instrumenten bereikt), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen scherpe keuzes. Bij dit  cameraproject is een zorgvuldige afweging gemaakt of en waar de inzet van dit instrument noodzakelijk is.

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

  • Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de bewoners en bedrijven;
  • Het beschermen van eigendommen;
  • Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
  • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
  • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
  • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

Procedure en bevoegdheden

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:

  • Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden.
  • Indien er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden.
  • Bij vordering van camerabeelden in het opsporings- of bewijsvoeringsbelang van de Politie, bijvoorbeeld bij aanrijding of diefstal op de openbare weg.
  • Bij vordering van camerabeelden ter onderbouwing van de aangifte door een ondernemer/bewoner van een strafbaar feit, bijvoorbeeld diefstal of inbraak..

Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden van de OVAEL en VOC, de beheerder en de installateur (TeleConnect). Deze personen zijn met uitzondering van de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media of op papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.  

In verband met privacybescherming zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.

Privacy

Camera’s kunnen ook een inbreuk maken op de privacy van mensen. Daarom gaan de politie en gemeente zo zorgvuldig mogelijk om met de opgenomen beelden. Zo mogen de beelden maximaal 28 dagen worden bewaard, worden de cameratoezichthouders van tevoren gescreend en moeten ze een geheimhoudingsverklaring tekenen. Privaat eigendom (woningen/appartementen) van de omwonende wordt niet als beeldmateriaal gemonitord en/of opgeslagen en blijven dus gegarandeerd buiten beeld of worden door ‘masking’ onzichtbaar gemaakt. Hiermee is de privacy van omwonende geborgd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op cameratoezicht is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De ondernemersvereniging Arenapark en Laapersveld heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gemaakt van verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen.

Het plaatsen van beveiligingscamera’s op het Arenapark en Laapersveld valt onder privaat en niet onder publiek cameratoezicht. Omdat het bevoegd gezag bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt, heeft het Hilversumse college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft hier verder geen inspraak in. B&W heeft aangegeven op de hoogte te zijn van dit project van OVAEL en VOC. Dit project is vergelijkbaar met het project ‘Camerabewaking bedrijventerreinen Havenkwartier, Kerkelanden, Zeverijnstraat en de locaties Vaartweg en Van Ghentlaan’, uitgevoerd door de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West.