Uitvoeringsagenda 2021van de Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld

Onze parken zijn in ontwikkeling!

De gemeenteraad heeft zich op 1 juli 2020 unaniem geschaard achter het plan om het Arenapark richting 2035 door te ontwikkelen tot een toekomstbestendig en bruisend bedrijvenpark waar werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken. Na afloop van het debat over het Masterplan 2.0 kreeg Annette Wolthers, projectwethouder Arenapark, unaniem steun voor haar plan en groen licht om het verder te gaan uitwerken. Zonder uitzondering waren alle partijen positief over de gekozen richting, waarbij vooral de mix aan functies ( wonen, werken, leren en sporten) op waardering kon rekenen.

Het vizier van het Masterplan 2.0 staat op 2035, maar dat betekent niet dat alle focus gericht is op de lange termijn. Als ondernemersvereniging voelen wij de noodzaak om mee te bewegen en deze unieke kans aan te grijpen om in te stappen op de grootste ontwikkelfase in de geschiedenis van onze parken. Onze uitvoeringsagenda 2021 is gericht op het samenbrengen van alle bedrijven, kennis te delen en samen vooruit te kijken naar 2035.

De hele wereld wordt in z’n greep gehouden door het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, onze bedrijven maar ook het contact met onze leden. De inzichten uit de coronacrisis krijgen een plek in deze uitvoeringsagenda waarbij wij ons vooral gaan richten op de verbinding. Verbinding tussen de bedrijven, onze leden van de ondernemersvereniging. Gezamenlijk met de eigenaren van de panden en percelen en de connectie met de Gemeente. Deze verbinding maken we op basis van de peilers die we hebben afgesproken in februari 2020 waarbij wij in 2021 ons vooral gaan richten op het persoonlijke aspect van deze peilers.

De 3 pijllers waar wij ons als vereniging in 2021 op gaan richten zijn:

I | Digitaal

II | Duurzaamheid & Veiligheid

III | Ondernemersactiviteiten

In deze uitvoeringagenda 2021 gaan wij dieper in op de peilers, beschrijven wij wat we willen bereiken. Gezamenlijk met het VOC zijn wij van mening dat we in tijden van een crisis vooral moeten acteren op de bereikbaarheid van doelen en het laten zien van acties. Deze acties zorgen voor verbinding.

I | Digitaal

  • Camerabewaking Arenapark en Laapersveld

Door uitbreiding en toevoeging van maatschappelijke en recreatieve functies zoals; sporthal, zwembad alsmede woningen cq appartementen en commerciële functies zoals een hotel en kantoren wordt het risicoprofiel verhoogd voor zowel het Arenapark als het Laapersveld.

Brandstichting, inbraken, samenscholingen en drugsdealers op enkele niet gecontroleerde locaties creëren nu al een realistisch gevoel van onveiligheid en vragen nu om preventieve maatregelen. Door toevoeging van de nieuwe functies zal het risico en consecutief de vraag naar veiligheid alleen maar toenemen. Hieruit ontstaat de behoefte aan camerabewaking, in combinatie met kentekenherkenning.

Door gebruik te maken van innovatieve techniek, zoals camerabewaking met kentekenherkenning, zal het huidige en toekomstige risicoprofiel voor het gehele gebied meer beheersbaar worden en het algemene gevoel van welbevinden concreet toenemen. Dit zijn voorwaarden voor een attractief en veilig werk- en verblijfsklimaat. Hilversum kan zich daarbij onderscheiden van concurrerende regionale conglomeraten en haar economische marktpositie versterken. De investering in camerabewaking met kentekenherkenning draagt daar in hoge mate in bij.

Voor de camerabewaking heeft het stadsfonds inmiddels een bijdrage geleverd waarbij de ondernemersvereniging en het VOC gezamenlijk in 3 fases het camerasysteem kunnen gaan opzetten.

  • Milieuvraagstukken oplossen; Infrastructuur (glasvezelnetwerk)

De gemeente heeft de ambitie om het Arenapark zo duurzaam mogelijk in te richten. Duurzaamheid

dient een integraal onderdeel uit te maken van toekomstige maatregelen en ontwikkelingen. De

haalbaarheid van deze ambitie is sterk afhankelijk van de samenwerking met en de bereidheid van

de huidige vastgoedeigenaren, de ondernemers maar ook het Masterplan 2.0. Mede door de coronacrisis hebben we binnen onze verenigingen gemeend om het project ‘mileuvraagstukken’ door te schuiven naar een later moment.

II | Duurzaamheid & Veiligheid

  • Energietransitie (o.a. Warmtenet en Smartgrid en ondersteuning geven van nieuwe wetgevingen in verduurzaming)

Voor ieder nieuw gebouw geldt dat zij minimaal moeten voldoen aan de wettelijk gestelde duurzaamheidseisen zoals de aankomende eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Daarnaast is er de ambitie om de nieuwbouw te laten voldoen aan de Nul-op-de-Meter (NOM) normering. Dit houdt in dat een gebouw op jaarbasis een gemiddeld totaal energieverbruik van nul heeft. Wanneer een gebouw meer energie opwekt dan dat het verbruikt, moet deze energie lokaal kunnen worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het opslaan van de overtollige energie in batterijen geplaatst in de gebouwen, of in de batterijen van geparkeerde elektrische voertuigen. Tevens zullen verdere toekomstige ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheid van het Arenapark worden gestimuleerd. Mede door de coronacrisis hebben we binnen onze verenigingen gemeend om het project ‘mileuvraagstukken’ door te schuiven naar een later moment.

2.2 Keurmerk Veilig Ondernemen

Inbraken, vandalisme, cybercrime of ondermijnende criminaliteit. Het zijn problemen waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Zo ook het Arenapark en Laapersveld. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing  In de begroting van 2021 en hebben wij een bedrag opgenomen voor het vervolg van de KVO certificering.

De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is. Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten.

III | Ondernemersactiviteiten

3.1 Evenementen organiseren zoals Netwerkborrels en een ALV

Met de laatste coronamaatregelen is het organiseren van evenementen tijdelijk verboden. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, onze bedrijven maar ook het contact met onze leden. De inzichten uit de coronacrisis krijgen een plek in deze uitvoeringsagenda waarbij wij ons vooral gaan richten op de verbinding. Verbinding tussen de bedrijven, onze leden van de ondernemersvereniging. Gezamenlijk met de eigenaren van de panden en percelen en de connectie met de Gemeente. Deze verbinding maken we op basis van de peilers die we hebben afgesproken in februari 2020 waarbij wij in 2021 ons vooral gaan richten op het persoonlijke aspect van deze peilers. Zodra het mogelijk is om ‘live’ elkaar te zien zullen we deze mogelijkheid direct aangrijpen om netwerk evenementen te organiseren.

3.2 Gezondheid en Lifestyle/Outdoor Gym

Het Arenapark en Laapersveld moet zich ontwikkelen tot een hoogwaardige werk-leer en sportcampus, toegankelijk voor gebruikers van het Arenapark en Laapersveld én overige Hilversummers. Voor de ondernemers is het belangrijk om sport te verbinden met Hilversum als Mediastad, door innovaties toe te passen op het snijvlak van sport, technologie en media.

Kleinschalige trendy voorzieningen

Kleinschalige zichtbare trendy voorzieningen voor sport en bewegen. Voorbeelden zijn een

playcourt, 3×3-basketbal, een klimmuur, skatepark, bootcamp, een beachcourt, een interactieve

voetbalmuur maar ook buiten fitness atributen behoren tot de mogelijkheid van plaatsing. In het aankomende jaar zal de ondernemersvereniging Arenapark en Laapersveld de mogelijkheden onderzoeken om op korte termijn een aantal atributen te plaatsen.

3.3 Uitstraling van het kantorenpark zoals groenvoorziening ed.

Rond de feestdagen is het gebruikelijk dat de centra binnen onze gemeente worden voorzien van kerstverlichting. Door de winkeliersverenigingen wordt jaarlijks een groot aantal kerstlampen opgehangen aan de bestaande lichtmasten. Dit geeft een vrolijke sfeer in de centra en draagt bij aan een prettige openbare ruimte. Met de huidige coronacrisis in het achterhoofd en het gevoel van sfeer hebben wij als ondernemersvereniging en VOC gemeend om in 2021 onze parken te voorzien van kerstverlichting, inclusief bekabeling in de lichtmast. Dit heeft als voordeel dat de stroomkabels niet meer bovengronds hoeven te worden aangebracht. Dit geeft minder risico op ongevallen en voorkomt het vervuilen van de openbare ruimte door losliggende en loshangende kabels.

3.4 Verenigingsorganisatie

3.4.1 Communicatie en Marketing, internetsite, nieuwsbrieven

E-mail is en blijft een waardevol kanaal voor marketing en communicatie om een boodschap over te brengen naar een onze leden. Waar met name social media vluchtig zijn (niet kijken is berichten missen) en zoekmachines pas in beeld komen als mensen iets nodig hebben, bereik je met een e-mailbericht bijna altijd de inbox van de ontvanger. Onze leden verwachten informatie van ons te ontvangen. Middels een systeem willen wij ervoor zorgen dat de leden maandelijks worden voorzien van een nieuwsbrief.

3.4.2 Coordinatie-, management en acquisitiekosten

In de afgelopen twee jaren heeft de ondernemersvereniging zich ontwikkeld tot een relatief vaste kern van circa dertig organisaties, gehuisvest op het Arenapark en Laapersveld. Nu het vigerende Masterplan Arenapark volledig wordt herzien, Nike als grootste huurder/eigenaar op het park zich recent langjarig aan het Arenapark heeft gecommitteerd en de ‘boost’ die vanuit de VOC aan de lokale dynamiek wordt gegeven heeft onze organisatievorm een duidelijke stakeholders positie aangenomen binnen de politiek.

In verband met de ontwikkelingen voor de komende jaren in het gebied Arenapark en Laapersveld zal er jaarlijks geïnvesteerd dienen te worden. Uiteraard vragen wij onze leden om een contributiebijdrage waarbij de leden ook stemgerechtigd zijn. Zonder een subsidie van de gemeente kunnen we onze vereniging niet financieren.